محصولات کارخانه دریل های صنعتی پیشرو – اره آلومینیوم بر Mega 250