محصولات کارخانه دریل های صنعتی پیشرو – اره آلومینیوم بر و چوب بر Alfa 350