میز صلیبی سینوسی، صفحه زاویه دار مدل kap 260 کارخانه پیشرو